WAŻNE INFORMACJE DLA NASZYCH SZÓSTOKLASISTÓW
 
I ICH RODZICÓW
 
Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany w nowej formule. Zadania egzaminacyjne sprawdzają opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, wprowadzanej od 2009 roku. Większy niż dotychczas nacisk będzie położony na sprawdzanie poziomu opanowania przez uczniów umiejętności złożonych, takich jak np. rozwiązywanie problemów, korzystanie z wiedzy, wnioskowanie.
 
W 2016 roku sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. (wtorek). Pierwsza część o godz. 9.00, druga - z języka obcego - o godz. 11.45.
 
Sprawdzian szóstoklasisty składa się z dwóch części:
 
część 1. - język polski i matematyka - trwa 80 minut;
 
część 2. - język obcy - trwa 45 minut - dla naszych uczniów będzie to język angielski, ponieważ jest on językiem obowiązkowym.
 
Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkiem ucznia i jednocześnie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego.
Od 2015 roku będą na nim podane cztery wyniki wyrażone w procentach:
  • ogólny z części 1. 
  • szczegółowy z języka polskiego
  • szczegółowy z matematyki
  • z języka obcego.
 
Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w kwietniu, to musi go zdawać w terminie dodatkowym.

         INFORMACJE DLA UCZNIA
               DOTYCZĄCE PRZEBIEGU SPRAWDZIANU <ZOBACZ>
 
 
PROCEDURY ORGANIZACJI SPRAWDZIANU
 
 
 PRZEBIEG I DOSTOSOWANIE WARUNKÓW
SPRAWDZIANU W NASZEJ SZKOLE

 
Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianu od 2015 r. można znaleźć w informatorach, które są dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/209-sprawdzian oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/sprawdzian/informator-sp. W tych publikacjach – obok zwięzłego opisu regulacji prawnych – przedstawione zostały przede wszystkim przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się na sprawdzianie wraz z rozwiązaniami.

Ponadto, aby umożliwić Uczniom i ich Rodzicom szczegółowe zapoznanie się z nową formułą sprawdzianu przed pierwszą edycją w 2015 r., Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała przykładowe zestawy zadań do części pierwszejhttp://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/99-sprawdzian-2015/253-czesc-1-jezyk-polski-i- matematyka i drugiej http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/99-sprawdzian-2015/254-czesc-2-jezyk-obcy-nowozytny sprawdzianu.